Korean Register KR Hamburg GmbH

Korean Register KR Hamburg GmbH
Baltic Carrée - Am Kaiserkai 13
20457 Hamburg

Telefon / phone: +49 40 8891 3791
E-mail office for Survey matters: Hamburg@krs.co.kr
E-mail office Management: NorthEurope@krs.co.kr
Website: www.krs.co.kr

Erst- und Wiederholungsprüfung von / Initial and replicate tests of

  • GMDSS
  • Navigationsausrüstung / navigational equipment